Om meg

Jeg er advokat og partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Jeg er gift og har tre gutter. Fritid er det ikke alltid så mye av, men den jeg har bruker jeg sammen med familien.

Under finner du min CV:

Fagområder:

• Offentlig rett/forvaltningsrett
• Offentlige anskaffelser
• Erstatningsrett
• Miljørett
• Fiskeri og fiskeoppdrett
• Prosedyre

Utdannelse:

1982 – 1988 Universitetet i Bergen, cand. Jur

Arbeidserfaring:

2009-: Partner, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
2004-2008: Partner, Advokatfirma DLA Piper Norway DA
2003: Partner, Lindh Stabell Horten
1999-2002: Advokat, Secher / Lindh Stabell Horten
1995-1998: Advokat, Advokatfirmaet Schjødt
1986-1995: Juridisk Fakultet, UiB, Vitenskapelig assistent, stipendiat og amanuensis

Ekspertise:

Offentlig rett

Jeg har svært bred erfaring som rådgiver innenfor et vidt spekter av offentligrettslige spørsmål med både offentlig virksomhet og private bedrifter og enkeltpersoner som klienter. Min kompetanse dekker både de generelle forvaltningsrettslige spørsmål som inhabilitet og prosedyrer for saksbehandling og den offentlige regulering på enkeltområder som, sosial- og helselovgivning, skolelovgivning, plan- og bygningsrett m.m. Jeg har også omfattende undervisningserfaring på fagområdet.

Offentlige anskaffelser

Jeg har arbeidet i en årrekke med reglene om offentlige anskaffelser der han særlig har vært rådgiver for offentlige oppdragsgivere. jeg har erfaring fra alle sider av regelverket som rådgiver og ved håndtering av saker for KOFA. Jeg har spesielt omfattende erfaring fra håndtering av saker der det reises spørsmål om utferdigelse av gebyr etter ulovlige direkteanskaffelser.

Erstatningsrett

Jeg har ført flere store erstatningssaker for retten. Dette gjelder særlig saker som tar utgangspunkt i offentlig saksbehandling, men det har stort sett dreiet seg om saker med private parter.

Miljørett

Jeg har arbeidet med miljørettslige problemstillinger i hele sin yrkeskarriere. Han er en av de advokatene i Norge som her best og mest omfattende kompetanse på dette fagområdet. Min erfaring omfatter blant annet håndtering av en rekke saker for private og bedrifter i forhold til ulike miljømyndigheter og utarbeidelse av Due-Diligence-rapporter på det miljørettslige området ved omsetning av bedrifter. Jeg har særlig omfattende erfaring fra avfallssektoren der Jeg blant annet har arbeidet med krav til deponi og med spørsmål om sluttbehandlingsavgift. Jeg har også omfattende undervisningserfaring på fagområdet.

Fiskeri og fiskeoppdrett

Jeg har vært engasjert i spørsmål i fiskeri- og fiskeoppdrettsnæringen siden midten av 1980-tallet. Jeg har særlig kompetanse når det gjelder regulering av næringene – spesielt hva gjelder spørsmål om konsesjoner og kvoterettigheter. Jeg har også vært rådgiver for en rekke oppdrettsbedrifter i forbindelse med søknader om konsesjoner og lokalitetssøknader. Jeg har ført flere store rettssaker for ulike aktører innenfor fiskeri og fiskeoppdrett.

Prosedyre

Jeg har lang erfaring som prosedyreadvokat i saker for tingrett, lagmannsrett og fylkesnemnd. Jeg har både representert det offentlige, private bedrifter og privatpersoner.

Eksempler på referanseoppdrag:

Ført meget omfattende erstatningssak for fiskeoppdrettsanlegg som fikk ødelagt sin produksjon etter utbyggingsprosjekt på naboeiendom. Saken har gått over flere år og har også innebefattet omfattende håndtering av ulike myndigheter involvert i godkjennelsen av utbyggingsprosjektet.

Vært advokat i flere KOFA-saker – i den siste tid blant annet flere gebyrsaker der den offentlige part vi representerer har hevdet at det ikke er foretatt noen ulovlig direkteanskaffelse. I tillegg flere andre saker om ulike sider ved regelverket for offentlige anskaffelser.

Representert privat bedrift som har ansvaret for et utfyllingsområde der det er dumpet store mengder forurensete tremasser. Håndtert forholdet til miljømyndigheter, påtalemyndigheter, andre involverte parter og pressen.

Representert 130 jusstudenter som ble anklaget for fusk ved Universitetet i Bergen. Representerer løpende studenter som anklages for fusk overfor en rekke høyskoler og universiteter.

Representert flere avfallsbedrifter som er eiere av avfallsdeponier i spørsmål om omfanget av sluttbehandlingsavgift.

Representert nabolaget til Nygårdsparken i Bergen i sak der det ble reist krav mot Bergen kommune etter kommunehelsetjenesteloven.

Medlemskap
Den Norske Advokatforening

Foredrag og undervisning
Omfattende undervisningserfaring ved ulike fakultet ved Universitetet i Bergen innenfor fagene forvaltningsrett, miljørett og rettslig regulering av havbruksnæringen.

Gjennomført undervisning i miljørett for jusstudentene som følger studieopplegget til Universitetet i Oslo ved Treider i Bergen våren 2010.

Undervisning i ulike tema innenfor forvaltningsrettslig saksbehandling overfor ulike offentlige etater, herunder gjennomgang av ny offentleglov og ny plan- og bygningslov.

En rekke foredrag om problemstillinger innenfor offentlige anskaffelser ved Fagseminar for offentlige anskaffelser arrangert av advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.

Publikasjoner

Regulering av eierforholdene i fiskeoppdrettsnæringen, særavhandling, publisert i Det juridiske fakultets skriftserie nr.16.

Forvaltningens adgang til å omgjøre myndighetsavgjørelser, Jussens Venner 1990 s.95-118.

Ugyldig forskrift om fiskeoppdrett i Nord-Troms og Finnmark, Lov og Rett 1990 s.329-342.

Kommentarer i Karnov, Norsk kommentert lovsamling til i alt fem fiskerirettslige lover, hvorav kommentarene til Råfiskloven av 14.12.1951 nr. 3 og Fiskeeksportloven av 27.04.1990 nr. 9 er de vesentlige.

Fiskeriregulering ved hjelp av kvoteandeler, betenkning avgitt til Fiskeridepartementet, våren 1992.

Betenkning om adgangen til å opprette epidemiologiske soner for å hindre sykdomsspredning i fiskeoppdrettsnæringen, avgitt til Landbruksdepartementet 27. august 1993.

Betenkning om uttrykkene «bærekraftig utvikling» og «samfunnsmessig nytte» i Genteknologiloven, avgitt til Bioteknologinemnden, 15. desember 1994.

En rekke artikler om ulike rettslige forhold, i avisene Dagens Næringsliv, Bergens Tidende og Fiskaren og i tidsskriftet Norsk Fiskeoppdrett (1989 – 2010).

Kompendium i Havbruksjus, undervisningshefte for faget Havbruksjus SEVU, Universitetet i Bergen (2004-2005) med Kjersti Taule.

Reklame
%d bloggere liker dette: